Členství v MC

Členem se může stát každý zájemce starší 18 let, který vyplní přihlášku, zaplatí členské příspěvek a souhlasí se stanovami.

Členský poplatek bude využit na další rozvoj centra.

Členský příspěvek činní 250 Kč/ školní rok

 

 Proč se stát členy?

Členství

□  členství v MC Lvíček Dyjáček je dobrovolné

□  členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli MC

□  přijetí za člena sdružení rozhoduje výkonný tým

□  členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je členský průkaz

Člen má povinnosti zejména

 • dodržovat stanovy MC
 • platit pravidelně členský příspěvek
 • podpora cílů a činnosti spolku
 • vyplnění členské přihlášky

Výhody pro člena MC

Ø Zvýhodněné vstupné na některé akce

Ø  Možnost být volen do orgánů centra

Ø  Být informován o činnosti centra

Ø  Podávat písemné návrhy a podněty k činnosti centra k projednání představenstvu

Ø  Aktivně se podílet na činnosti centra

Ø  Pomáhat podle svých možností rozvoji a propagaci centra

Ø  Využívat služeb spolku a dalších členských výhod

Zánik členství

 • Vystoupení člena písemným odhlášením
 • Úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
 • Zrušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady, pokud člen hrubě porušil zákon
  nebo stanovy MC 
 • Automatické ukončení členství, pokud se na činnosti sdružení nepodílí déle než jeden rok nebo bezprostředně dvakrát po
  sobě nezaplatil v řádném termínu a ve stanovené výši členské příspěvky