Stanovy MC

08.04.2014 21:41


 


 


 


 


Stanovy  MC Lvíček Dyjáček z.s.


 

 


 


Článek 1


 


Úvodní ustanovení

Mateřské
centrum Lvíček Dyjáček z.s.., se sídlem Sladová 6, Břeclav, 69002.

Spolek
je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu, nadšení
a společné aktivity.

Spolek
je právnickou osobou.

Spolek
se zřizuje na dobu neurčitou.


Článek 2


Základní cíle spolku

Účelem
spolku je vytvoření příjemného tvořivého prostředí pro setkávání maminek a
dětí, ale také vytváření co nejširších podmínek pro aktivní zapojení občanů, zejména
rodin s dětmi, do společenského a kulturního života

Umožnit
rodičům vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností
a znalostí.

Dále
získávání sociálních návyků s důrazem na individuální dovednosti dítěte, rozvoj
sociálně - komunikačních schopností a samostatného projevu.

Podpora
harmonického, všestranného vývoje osobnosti dětí, začleňování dětí do dětského
kolektivu.

Získávání
a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného
života.

 


Článek 3


Formy činnosti spolku

Hlavní
činnost:

1)
Provozování mateřského centra jako prostoru ke vzájemnému setkávání maminek
s dětmi.

2)
Umožnit maminkám na rodičovské dovolené navázat nové sociální kontakty a
přátelství.

3)
Rozvoj výtvarné činnosti dětí za asistence maminek, rozvoj motoriky a
pohybových dovedností dětí.

4)
Rozvoj rytmických schopností dětí formou říkanek, písniček a rytmických
cvičení.

5)
Věnovat pozornost rozvoji pohybových aktivit dětí s přihlédnutím k věku a
schopnostem toho kterého jedince.

6)
Mateřské centrum se zaměří rovněž na rozvoj národních tradic, obyčejů, zvyků a
připomenutí oslav tradičních svátků v ČR.

7)
Náplní činnosti bude i pořádání přednášek a besed týkajících se zájmů
maminek,témat zdravého životního stylu, péče o zdraví, výchovy, vztahů v rodině
apod.

8)
Mateřské centrum bude spolupracovat s organizacemi a s odborníky při
zajišťování výše uvedených činností

Vedlejší
činnost:

1)
Tvůrčí odpoledne věnované maminkám při nichž se mohou seznámit a naučit různým
výtvarným technikám, jenž mohou dále využívat při výchově dětí.

2)
Jednorázové výlety, exkurze a jiné akce (výlety do přírody, divadelní
představení,       mikulášská a vánoční
besídka)


 


 


 


 


Článek 4


Členové
spolku

 

Členem sdružení
může být fyzická osoba starší 18 let.

 

Podmínkou
členství je:

 

-         
souhlas
se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce

-         
podpora
cílů a činnosti spolku

-         
řádné
placení členských příspěvků

-         
vyplnění
členské přihlášky

Zánik členství:

-         
vystoupením
na základě písemného oznámení výkonné radě; členství zaniká v den, na kterém se
výkonná rada sdružení a člen dohodnou

-         
úmrtím
člena

-         
zrušením
členství na základě rozhodnutí výkonné rady

-         
zánikem
sdružení

-         
automatickým ukončením členství, jestliže
se člen nepodílí na činnosti spolku déle než rok nebo bezprostředně dvakrát po
sobě nezaplatil v řádném termínu a ve stanovené výši členské příspěvky

Práva a povinnosti členů:

-         
podílet
se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů

-         
obracet
se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

-         
být
informován o činnosti spolku

-         
využívat
služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných
spolkem


 


 


Článek 5


 


Orgány
spolku


 


 

Orgány spolku jsou:

 

1)      Valná hromada

2)      Výkonná rada


 


 


VALNÁ HROMADA


 

Valná
hromada je nejvyšším orgánem spolku, kterou tvoří všichni členové spolku.

Valnou
hromadu svolává Rada dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky a nebo může
být mimořádně svolána, když o to požádá nadpoloviční většina členů spolku.

Valná
hromada se svolává pomocí e-mailové pošty, sms zpráv a oznámením
v prostorách mateřského centra nejméně 14 dní před termínem konání.

Valná
hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina aktivních
členů. Hlasovací právo je rovné a rozhoduje nadpoloviční většina všech
přítomných členů.

Valná
hromada zejména:

schvaluje,
mění a doplňuje tyto stanovy

schvaluje,
mění a doplňuje jiné vnitřní předpisy sdružení

schvaluje
úkoly sdružení pro příslušné období a zprávu o hospodaření sdružení za uplynulý
kalendářní rok

stanovuje
počet členů Rady

volí
a odvolává členy Rady

rozhoduje
o zániku spolku


VÝKONNÁ RADA


 Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou
činnost odpovídá Valné hromadě.

 Rada je tvořena předsedou, místopředsedou a
nejméně jedním dalším členem. Rada může být tvořena též dalšími členy, avšak
vždy v lichém počtu a nejvíce sedmi členy. Rada je usnášeníschopná, je-li
přítomná nadpoloviční většina jejích členů.

 Volební období členů Rady je dvouleté,
opětovná volba je možná. Rada nebo kterýkoliv její člen může být před uplynutím
tohoto období odvolán Valnou hromadou, navrhne-li to nadpoloviční většina všech
členů spolku.

 Rada řídí a koordinuje činnost spolku
v období mezi zasedáními Valné hromady, odpovídá za celkové hospodaření a
rozhoduje o přijetí člena spolku.

 Rada schvaluje každoročně zprávu o hospodaření
a o činnosti OS. Zprávy za předcházející období předkládá Valné hromadě.

 Předseda a místopředseda Rady jsou
statutárními zástupci spolku. Jménem spolku jednají samostatně ve všech
záležitostech. V době mezi zasedáním Rady činí veškerá potřebná opatření a
rozhodnutí nezbytná pro zajištění řádné činnosti spolku s výjimkou těch,
která jsou stanovami vyhrazena Valné hromadě. Předseda a místopředseda Rady
mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

  Předseda a místopředseda připravují podklady
pro jednání Rady. Každoročně zpracovávají zprávu o hospodaření a o činnosti
spolku, kterou předkládají ke schválení Radě

Článek 6


Zásady hospodaření

 Spolek  je nezisková organizace, která hospodaří
s movitým i nemovitým majetke
m

 Příjmy spolku tvoří zejména:

-příjmy
z členských příspěvků

-sponzorské dary

-dotace a granty

-příspěvky
fyzických a právnických osob

- příspěvky
z veřejných rozpočtů

 Majetek spolku spravuje Rada a je využíván
zejména k zajištění poslání a cílů spolku, k úhradě veškerých nákladů
souvisejících s provozem MC Lvíček Dyjáček.

 Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu
schváleného Radou a je o něm vedeno účetnictví včetně roční uzávěrky.
Článek 7


Zánik spolku

 Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o dobrovolném
rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením. Sdružení zaniká pravomocným
rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
 Při zániku sdružení bude provedeno
majetkové vypořádání - při zániku rozhodnutím valné hromady provede vypořádání
rada sdružení, při zániku rozhodnutím MV ČR provede vypořádání likvidátor
určený ministerstvem.
 Majetek zbylý po likvidaci bude předán
místní neziskové organizaci s obdobnými cíli


Článek 8


Závěrečná ustanovení

Tyto
stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do Spolkové rejstříku  České republiky. Tímto dnem vzniká MC Lvíček Dyjáček z.s.

V Břeclavi
1.4.2014

 

—————

Zpět