Provozní řád

Mateřské centrum Lvíček Dyjáček

Otevírací doba - po dobu provozu kroužků

1.      Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s provozním řádem mateřského centra a ostatními pravidly vztahujícími se k pobytu dítěte v mateřském centru.

2.      Nebojte se na nás obrátit prostřednictvím Knihy přání, stížností a inspirací. Najdete ji na okením parapetu v hlavní herně. S případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se můžete rovněž obracet na pracovnice centra. Rády vám vyjdeme vstříc.

3.      Návštěvníci, kteří nebudou akceptovat provozní řád, mohou být z Mateřského centra vykázáni.

4.      Rodič se zavazuje hradit platbu v souladu s příspěvkovým řádem.

5.      Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či nařízení lektorky, která nese zodpovědnost za provoz MC. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.

6.      S velkou radostí uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu centra
zapojit (vedení dětských kroužků apod.).

7.      V herně a přilehlém areálu MC je přísně zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.

8.      Do MC je přísný zákaz vstupu zvířat.

9.      Vstup do prostor je možný pouze bez obuvi. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a
do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.

10.   Kočárky ponechávejte v chodbě, nalevo od skleněných dveří do MC.

11.   Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte, a to po celou dobu pobytu v MC.

12.   Do MC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc!

13.   Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí.  Úklidové prostředky jsou k dispozici u umyvadla. Jídlo a pití se může konzumovat pouze v prostoru k tomu vyhrazeném. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo i pití - zákaz platí pro děti i rodiče.  Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.

14.   V MC je k dispozici nočník a WC. Vždy své dítě doprovoďte na WC kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Nočník po použití vždy důkladně umyjte. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC. Děti přebalujte pouze na k tomu vyhrazeném přebalovacím pultu.
Použité pleny vyhazujte pouze do příslušného odpadkového koše vedle přebalovacího pultu.

15.   Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na své místo, aby se předešlo zbytečným poraněním či úrazům. Snažte se hračky typu stavebnic, skládanek a puzzle vždy před vrácením zkompletovat. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně. Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení mateřského centra. Vynášení hraček z MC je zakázáno.

16.   Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození MC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

17.   Nalezené předměty jsou uloženy po dobu tří měsíců od nálezu u lektorek. Po této lhůtě jsou předány na charitativní účely.

18.   Buďte ohleduplní ke kojícím maminkám!  


Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád.


 Naší snahou je udržet v MC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit dalším návštěvníkům.

Dodržováním pravidel respektujeme ostatní návštěvníky a učíme děti příkladem.


 Přejeme příjemný pobyt v našem MC!